Tvisteloven § 16-13. Fristen for å begjære oppfriskning

Tvisteloven § 16-13

Tvisteloven § 16-13 regulerer fristen for å begjære oppfriskning av en sak.


Tvisteloven § 16-13

(1) Oppfriskning kan begjæres før retten har avsagt kjennelse om avvisning etter § 16-9 eller fraværsdom etter § 16-10, ellers om rettsmiddel mot avgjørelsen etter § 16-11.

(2) Fristen for å begjære oppfriskning er én måned.

(3) Foreligger ikke avgjørelse etter § 16-9 eller § 16-10, løper fristen fra forsømmelsen.

(4) Er saken avgjort etter § 16-9 eller § 16-10, løper fristen fra avgjørelsen er forkynt. Blir fristen oversittet, kan det gis oppfriskning for det etter reglene i dette kapittel.

Første ledd

Første ledd angir to alternative tidspunkt for når oppfriskning kan begjæres av partene. Oppfriskning kan for det første begjæres før retten har avsagt kjennelse om avvisning etter tvisteloven § 16-9 eller fraværsdom etter tvisteloven § 16-10. For det andre kan oppfriskning begjæres som rettsmiddel mot avgjørelsen etter tvisteloven § 16-11. Dersom oppfriskning er begjært, må begjæringen behandles før det kan treffes avgjørelse om avvisning eller det kan avsies fraværsdom.

Andre ledd

Fristen for å begjære oppfriskning er én måned. Når fristen begynner å løpe avhenger av om det foreligger avgjørelse etter tvisteloven § 16-9 eller § 16-10, se tredje og fjerde ledd. Det kan imidlertid begjæres oppfriskning for oversittelse av fristen, se fjerde ledd.

Tredje ledd

Når det ikke foreligger avgjørelse etter tvisteloven § 16-9 eller § 16-10, løper fristen for å begjære oppfriskning fra det tidspunkt forsømmelsen ble begått, det vil si fra fristens utløp eller rettsmøtet. I praksis gjelder det imidlertid ingen frist for å begjære oppfriskning før avgjørelse er avsagt, og det kan dermed begjæres oppfriskning også etter utløpet av fristen på én måned, jf. Rt. 2010 s. 49 (18).

Fjerde ledd

Når det foreligger avgjørelse etter tvisteloven § 16-9 eller § 16-10, løper fristen fra forkynnelsen, se også fjerde ledd og Rt. 2008 s. 1723 (33-34). Blir fristen ikke overholdt, kan det imidlertid begjæres oppfriskning mot oversittelse av fristen for å begjære oppfriskning mot en fraværsavgjørelse. Allerede ved første gangs behandling bør dermed retten ta stilling til begjæring om oppfriskning.

Rt. 2008 s. 1723 viser at det kan begjæres oppfriskning flere ganger etter hverandre. Dommen understreker i likhet med Rt. 2010 s. 1483 adomstolenes plikt til å gi korrekt veiledning om de vanskelige oppfriskningsbestemmelsene.

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Tvistelovens forarbeider, se:

 • NOU 2001:32
 • Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

Sivilprosess av Anne Robberstad (2015)

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!