Tvisteloven § 16-9. Avvisning ved fravær

Tvisteloven § 16-9

Tvisteloven § 16-9 regulerer rettsvirkningene av at saksøkeren har fravær i saken etter tvisteloven § 16-7 eller § 16-8, nærmere bestemt avvisning. 


Tvisteloven § 16-9

(1) Har saksøkeren fravær i saken, og retten ikke gir oppfriskning, avvises saken. Skyldes utfallet en annen grunn enn § 16-7 første ledd bokstav a eller b, kan det heller ikke reises ny sak om kravet.

(2) Avvisning ved annen fraværsgrunn enn § 16-7 første ledd bokstav d) forutsetter at saksøkeren er gjort kjent med følgene.

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved fravær av ankende part eller den som ellers har begjært rettergangsskrittet.

Første ledd

Første ledd stiller som vilkår for avvisning av saken at saksøkeren har fravær i saken og at retten ikke gir oppfriskning. Hvorvidt saksøkeren har fravær avgjøres etter bestemmelsene i tvisteloven § 16-7 om fristoversitting og fristforelegg og tvisteloven § 16-8 om møtefravær. Tanken er at den som starter en sak uten å gidde å følge opp, nektes å fortsette den. Hvis derimot saksøkte har fravær, kommer ikke § 16-9 til anvendelse. Da er det fraværsdom etter tvisteloven § 16-10 som er aktuelt. At retten ikke gir oppfriskning kan skyldes at saksøker ikke har begjært det, eller at vilkårene for å gi oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 ikke er oppfylt. Avgjørelse om avvisning treffes ved kjennelse.

Lest antitetisk innebærer andre punktum at dersom feilen består i manglende betaling av rettsgebyr eller sikkerhetsstillelse, se tvisteloven § 16-7 (1) a) og b), kan det reises ny sak om kravet når dette er brakt i orden. Ved andre feil omhandlet i § 16-7 eller § 16-8, kan det derimot ikke reises ny sak om samme krav. Dommen blir da rettskraftig, jf. tvisteloven § 19-14. Regelen i andre punktum innebærer altså at vi har fått lovregulert rettskraftsvirkningene av avvisningskjennelser i tingretten som skyldes fravær og som tidligere var omdiskutert, jf. NOU 2001:32 s. 917-918.

Andre ledd

Andre ledd er et uttrykk for rettens veiledningsplikt, jf. § 9-3 (1) siste punktum og § 13-2 (4). For at saken skal avvises må saksøkeren være gjort kjent med følgene av fraværet. Unntak gjelder for oversittelse av rettsmiddelfristen etter tvisteloven § 16-7 (1) bokstav d). At oversittelse av ankefristen medfører at anken avvises, er det imidlertid unødvendig å gjøre partene særskilt oppmerksom på.

Tredje ledd

Etter tredje ledd gjelder første og andre ledd tilsvarende ved fravær av ankende part eller den som ellers har begjært rettergangsskrittet. Bestemmelsen omfatter altså ankende parts fravær og fravær hos saksøkte eller tredjeperson som har fremmet krav etter reglene om kumulasjon, jf. tvisteloven § 15-2 og § 15-3.

 

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Tvistelovens forarbeider, se:

 • NOU 2001:32
 • Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

Sivilprosess av Anne Robberstad (2015)

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!