Tvisteloven § 19-14. Når en avgjørelse er rettskraftig

Tvisteloven § 19-14

Tvisteloven § 19-14 omhandler når en avgjørelse er rettskraftig. Dette er normalt når ankefristen er utløpt, eller ved fraværsavgjørelser, når fristen for å begjære oppfriskning er utløpt. Fra dette utgangspunktet gjøres det flere modifikasjoner. Tidspunktet skal bedømmes særskilt for hvert krav i saken. Etter at en avgjørelse er blitt formelt rettskraftig etter disse reglene, åpner annet ledd for suspensjon av rettskraftens oppsettende virkning når avgjørelsen angripes ved rettsmidler og partene begjærer det.


Tvisteloven § 19-14

(1) En avgjørelse er rettskraftig når den ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmidler. Tidspunktet for rettskraften bedømmes særskilt for hvert enkelt krav som behandles i samme sak.

(2) Angripes en rettskraftig avgjørelse ved rettsmidler, kan den rett som avgjørelsen bringes inn for, på begjæring beslutte at rettskraften foreløpig skal bortfalle.

Første ledd

Første punktum

En avgjørelse er rettskraftig når den ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmidler. Med «ordinære rettsmidler» menes anke og oppfriskning av fraværsavgjørelser, jf. tvisteloven § 16-11 (1). Dette innebærer at en avgjørelse i tingretten blir rettskraftig når fristen for anke er utløpt, i utgangspunktet etter én måned fra forkynnelsen, jf. § 29-5 (1), eller når fristen for å begjære oppfriskning er utløpt i fraværsavgjørelser, jf. § 16-13. Dersom ankeadgangen er frafalt etter tvisteloven § 29-6 eller en erklært anke senere blir tilbakekalt etter § 29-19, blir avgjørelsen rettskraftig fra dette tidspunkt. Blir ankesaken av andre grunnet hevet, inntrer rettskraften når fristen for å anke hevingskjennelsen utløper, eller når en eventuell anke over hevingskjennelsen er endelig avgjort. Dette gjelder også dersom ankesaken blir avvist, jf. Rt. 1995 s. 1374. Dersom anke, som følge av at ankegjenstandens verdi er under 125 000, er betinget av samtykke etter § 29-13, er dommen i utgangspunktet rettskraftig straks den er avsagt, jf. Rt. 1988 s. 1297 og Rt. 2002 s. 244. Dette er også hovedregelen for avgjørelser som overhode ikke kan ankes, herunder dommer avsagt av Høyesterett, jf. Grunnloven § 90. I begge tilfeller må det gjøres unntak for fraværsdommer, der rettskraften først inntrer når fristen for å begjære oppfriskning er løpt ut.

Til de ekstraordinære rettsmidler hører først og fremst gjenåpning. At det foreligger mulighet for gjenåpning er imidlertid ikke til hinder for at avgjørelsen blir rettskraftig. Et annet ekstraordinært rettsmiddel er oppfriskning mot fristforsømmelser, herunder begjæring om oppfriskning for å ha oversittet ankefristen. Se mer om disse i annet ledd.

Annet punktum

Av annet punktum følger det at tidspunktet for rettskraften må bedømmes særskilt for hver enkelt krav som behandles i samme sak. Dette vil være av betydning dersom det bare ankes over enkelte av de krav eller rettsforhold som var tvistegjenstand i den påankede dommen.

Begrunnelse

At en avgjørelse ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmidler, innebærer at rettsforholdet mellom partene er endelig avgjort. Det blir satt en endelig sluttstrek for behandlingen i rettsapparatet og avgjørelsen av kravet skal legges til grunn i ny sak uten realitetsbehandling. Begrunnelsen for regelen i § 19-14 (1) er at denne virkningen ikke bør inntre så lenge det normalt er adgang til å endre avgjørelsen. Som følge av litispendensregelen i tvisteloven § 18-1 gjelder derimot avvisningsregelen i denne perioden.

Se mer om rettskraftens virkninger i tvisteloven § 19-15

Andre ledd

I både praksis og teori brukes uttrykkene formell og materiell rettskraft. Formell rettskraft inntrer når en avgjørelse ikke lenger kan ankes. Fra dette tidspunkt får imidlertid avgjørelsen også materiell rettskraft, som sikter til rettskraftens virkninger for senere saker. Andre ledd i § 19-14 åpner imidlertid for suspensjon av den materielle rettskraft når dommen, etter å ha blitt formelt rettskraftig, angripes ved anke eller begjæring om oppfriskning eller gjenåpning. Anke over rettskraftig dom er aktuelt når det gis oppreisning for oversittelse av ankefrist, mens oppfriskning kan skje når det gis oppreisning mot en oversittelse av fristen for å begjære oppfriskning. Gjenåpning vil alltid knytte seg til formelt rettskraftig. Spørsmålet treffes ved beslutningen, jf. § 19-1 (3), av den rett dommen bringes inn for, etter begjæring fra en av partene. Under saksforberedelsen kan beslutningen treffes av den saksforberedende dommer.

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Sivilprosess i et nøtteskall av Jørgen Vangsnes (2. utg. 2018)

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!