Tvisteloven § 3-4. Prosessfullmakt

Tvisteloven § 3-4 gir regler om hvilken fullmakt prosessfullmektigen har og hvilke krav til dokumentasjon av fullmakten som kreves. Prosessfullmakten omfatter alle prosesshandlinger, og begrensninger er uten virkning i forhold til retten. Andre prosessfullmektiger enn advokater skal i utgangspunktet legge frem skriftlig fullmakt. Bestemmelsen viderefører i hovedsak reglene i den opphevede tvistemålsloven §§ 46 og 47. Tvistemålsloven § 48 om begrenset prosessfullmakt er derimot ikke videreført.


Tvisteloven § 3-4

(1) Prosessfullmektigen kan foreta alle prosesshandlinger på vegne av sin part. Begrensninger i prosessfullmakten er uten virkning i forhold til retten og motparten.

(2) Advokater behøver bare å legge fram fullmakt når retten finner grunn til å forlange det. Andre prosessfullmektiger skal legge fram skriftlig fullmakt hvis ikke parten er tilstede og bekrefter fullmaktsforholdet. Er ikke fullmaktsforholdet tilstrekkelig godtgjort, kan saksbehandlingen likevel fremmes hvis utsettelse ville medføre skade.

Første ledd

En prosessfullmakt omfatter alle rettergangsskritt til fremme av en sak, samt å frafalle saken, eller godta motpartens påstand. Ifølge forarbeidene kan prosessfullmektigen også inngå rettsforlik, jf. NOU 2001:32 s. 673. Begrensninger i prosessfullmakten er uten virkning i forhold til retten og motparten, jf. annet punktum. Bestemmelsene i den opphevede tvistemålsloven § 48 om begrenset prosessfullmakt er dermed ikke videreført.

Dersom en advokat i en straffesak ikke er forsvarer, men forfølger et sivilt rettskrav på vegne av en tredjeperson, uttales det i Rt. 2006 s. 973 at vedkommende opptrer som prosessfullmektig. Tvisteloven § 3-4 må da gjelde tilsvarende.

Andre ledd

Med mindre retten finner grunn til å forlange det, trenger ikke advokater legge frem prosessfullmakt. Det framgår imidlertid av Rt. 1998 s. 362 at det bare er praktiserende advokater, altså advokater som har stilt sikkerhet for sin virksomhet, som omfattes av denne regelen. Prosessfullmektiger som ikke er advokater må dokumentere sin fullmakt ved første anledning. Mangler ved godtgjørelsen av fullmaktsforholdet skal i første omgang søkes rettet etter tvisteloven § 16-5. Før retting har skjedd kan det likevel besluttes at saksbehandlingen skal fremmes, dersom utsettelse ville medføre skade. Avhjelpes imidlertid ikke mangelen, blir prosessfullmektigens prosesshandlinger virkningsløse. Stevningen må avvises og fremmøte kan lede til møtefravær, se for eksempel HR-2014-283-U og HR-2015-553-U.

 

Kilder:

Tvistelovens forarbeider, se NOU 2001:32

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk sivilprosess av Inge Lorange Backer (2015)

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!