Tvisteloven § 6-10. Forliksrådets adgang til å avsi dom

Tvisteloven § 6-10 regulerer forliksrådets adgang til å avsi dom, herunder fraværsdom.


Tvisteloven § 6-10

(1) Forliksrådet kan avsi dom hvis begge parter samtykker.

(2) Gjelder saken formuesverdier med tvistesum under kr 125 000, kan forliksrådet avsi dom når en av partene ber om det.

(3) Etter begjæring fra klageren kan forliksrådet dessuten avsi dom hvis

a) vilkårene for fraværsdom er oppfylt, eller

b) klagemotparten i sak om pengekrav ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne eller andre åpenbart uholdbare innsigelser.

(4) Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

Første ledd

Det følger av første ledd at forliksrådet har alminnelig domsmyndighet når begge parter samtykker. Gjelder saken en formuesverdi med tvistesum under 125 000 kr, er det imidlertid nok at en av partene ber om dom, jf. annet ledd. For formuesverdier med tvistesum over 125 000 kr er imidlertid regelen i første ledd absolutt.

Dersom forliksrådet overskrider sin kompetanse, kan det medføre at begjæring om oppfriskning av frist for stevning etter § 6-14 tas til følge, se LH-2010-178227. Terskelen for oppfriskning er lavere der det foreligger feil ved forliksrådets behandling enn der det foreligger rettskraftig dom etter vanlig behandling i tingretten.

Andre ledd

I saker om formuesverdier med tvistesum under 125 000 kr, er det tilstrekkelig at bare en av partene ber om at forliksrådet avsier dom. Forliksrådets verdiberegning etter lovens kapittel 17 kan ikke overprøves. Beløpet tilsvarer avgrensningen for småkravprosess for tingretten i § 10-1 (2) a) og begrensningen for ankegjenstandens verdi ved anke til lagmannsrett i § 29-13 (1). I saker om formuesverdier med tvistesum under 125 000 kr, følger det av dette at forliksrådet domsmyndighet når en av partene ber om det, at tingretten kan overprøve forliksrådets dom og at ankeadgangen til lagmannsrettene er begrenset.

Tredje ledd

Etter tredje ledd kan forliksrådet dessuten avsi dom etter begjæring fra klageren dersom ett av to alternative vilkår i bokstavene a) og b) er oppfylt.

Bokstav a)

Bokstav a) åpner for at forliksrådet kan avsi dom etter begjæring fra klageren dersom vilkårene for fraværsdom er oppfylt. Vilkårene følger av tvisteloven § 16-10. Kompetansen til å avsi fraværsdom er ikke begrenset til saker om formuesverdier.

Bokstav b)

Etter bokstav b) kan forliksrådet avsi dom om pengekrav uavhengig av tvistesummens størrelse dersom klagemotparten » ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne» eller «andre åpenbart uholdbare innsigelser». Det første alternativet fanger opp tilfeller der klagemotparten kun sier at han ikke har penger, mens det andre alternativet sikter til andre argumenter som åpenbart ikke kan føre frem, jf. NOU 2001:32 s. 740. Bestemmelsen gjelder med andre ord tilfeller der innklagede ikke har noen reelle innvendinger mot det rettslig og faktiske grunnlaget for kravet.

Det er bare krav om penger, og ikke saker om formuesverdier for øvrig, som er omfattet av tredje ledd bokstav b). I følge forarbeidene er hensikten bak regelen å gjøre det mulig for forliksrådet å avsi dom i inkassosaker selv om klagemotparten uteblir eller ikke samtykker etter første ledd, jf. NOU 2001:32 s. 740. Bestemmelsen bør for øvrig sees i sammenheng med tvangsl. § 7-11 (4). Inntil utlegg er tatt, skal innsigelser mot krav som begjæres fullbyrdet etter reglene om direkte fullbyrdelse, behandles av forliksrådet.

Fjerde ledd

Endelig følger det av fjerde ledd at forliksrådet bare kan avsi dom hvis medlemmene er enige om at «grunnlaget er tilstrekkelig». Medlemmene trenger ikke være enige om resultatet, men om at de opplysningene som har fremkommet i rettsmøtet «i det vesentlige» gir et tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre hva som er et materielt riktig resultat. Dersom det er uenighet om faktiske forhold av rettslig betydning, og forliksrådet anser det som sannsynlig at ytterligere bevisføring kan få avgjørende betydning for saken, skal det derimot ikke avsies dom. I slike tilfeller skal forliksrådet utsette ferdigbehandling eller innstille saken, jf. henholdsvis tvisteloven § 6-8 (7) og § 6-11 (3). Videre kan også manglende juridisk bakgrunn være til hinder for at det avsies dom. Forarbeidene uttaler imidlertid at kompetansevurderingen må skje i lys av at formålet med forliksrådet er en enkel og billig tvisteløsningsordning, og at mange rettsforhold ikke reiser mer kompliserte rettsspørsmål enn at de kan bli vurdert og håndhevet riktig av ikke-jurister, jf. Ot.prp.nr. 51 (2004-2005) s. 383.

 

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Tvistelovens forarbeider, se:

 • NOU 2001:32
 • Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

 

Sivilprosess av Anne Robberstad (2015)

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!