Tvisteloven med lovkommentarer

Foreldretvist.no har utarbeidet en offentlig tilgjengelig versjon av tvisteloven med lovkommentarer. Hensikten er å beskrive innholdet av lovens bestemmelser på en pedagogisk og lettlest måte ved hjelp av lovens ordlyd, forarbeider, rettspraksis og juridisk teori. Tvisteloven er delt inn i ni deler. Du kan enkelt trykke deg inn på de ulike paragrafene for å lese våre lovkommentarer. 


Om tvisteloven

Tvisteloven av 2005 trådte i kraft 1. januar 2018 og avløste tvistemålsloven av 1915.  Loven gir regler om hvordan sivile saker, i motsetning til straffesaker, skal behandles ved domstolene. Det følger av lovens forarbeider at hovedmålsetningen er å «gi en mer effektiv sivil rettspleie som gir raskere, billigere og riktigere tvisteløsning for partene og bidrar til rettsavklaring». Det fremholdes videre som mål at tvister «om mulig kan bli løst utenfor domstolene, og å lette tilgangen til domstolene i saker der det er behov for det». Loven var ment å legge grunnlaget for en domstolsbehandling med større vekt på aktiv dommerstyring, saksforberedelse og kortere hovedforhandlinger enn etter den gamle tvistemålsloven. Mange av tvistemålslovens regler er likevel videreført og kodifisert i tvisteloven. Det kan derfor ikke utelukkes at eldre rettspraksis og teori fremdeles er av betydning.

Tvisteloven må suppleres av de alminnelige reglene inntatt i domstolloven av 1915. Med mindre det er bestemt eller forutsatt at en bestemt sakstype skal behandles etter andre regler, kommer loven til anvendelse ved all behandling ved domstolene. Det ble eksempelvis i Rt. 1983 s. 998 antatt at den gamle tvistemålslovens regler om hjelpeintervensjon ikke fikk anvendelse i umyndiggjørelsessaker.

Første del – Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker

Kapittel 1. Lovens formål og anvendelse

Kapittel 2. Parter, prosessdyktighet og stedfortredere

Kapittel 3. Prosessfullmektiger og rettslige medhjelpere

Kapittel 4. Saklig og stedlig domsmyndighet

I Saklig domsmyndighet

II Stedlig domsmyndighet (verneting)

 • § 4-3. Internasjonalt verneting
 • § 4-4. Alminnelig verneting
 • § 4-5. Verneting som kan velges av saksøkeren
 • § 4-6. Avtalt verneting
 • § 4-7. Behandling av vernetingsspørsmålet. Overføring
 • § 4-8. Luganokonvensjonen 2007

Annen del – Mekling og avklaring

Kapittel 5. Plikter før sak reises

 • § 5-1. Virkeområde
 • § 5-2. Varsel om krav og grunnlag for kravet
 • § 5-3. Plikt til å opplyse om viktige bevis
 • § 5-4. Forsøk på minnelig løsning

Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

 • § 6-1. Prinsipper for forliksrådets virksomhet
 • § 6-2. Saker som behandles av forliksrådet
 • § 6-3. Forliksklage
 • § 6-4. Tilsvar
 • § 6-5. Innkalling til møte
 • § 6-6. Partenes møteplikt
 • § 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere
 • § 6-8. Sakens behandling i møte
 • § 6-9. Offentlighet, innsynsrett og rettsbok
 • § 6-10. Forliksrådet adgang til å avsi dom
 • § 6-11. Innstilling av saken
 • § 6-12. Forliksrådets avgjørelser
 • § 6-13. Sakskostnader
 • § 6-14. Rettsmidler mot forliksrådets avgjørelser

Kapittel 7. Utenrettslig mekling

 • § 7-1. Avtale om utenrettslig mekling
 • § 7-2. Mekleren
 • § 7-3. Gjennomføringen av meklingen
 • § 7-4. Meklerens godtgjøring

Kapittel 8. Mekling og rettsmekling i de alminnelige domstoler

I Minnelig løsning og mekling

 • § 8-1. Minnelig løsning av tvister for domstolene
 • § 8-2. Mekling

II Rettsmekling

 • § 8-3. Rettsmekling
 • § 8-4. Rettsmekleren
 • § 8-5. Saksbehandlingen og innholdet i rettsmekling
 • § 8-6. Bevisforbud og taushetsplikt
 • § 8-7. Videre saksbehandling hvis enighet ikke oppnås

Tredje del – Behandlingen i første instans

Kapittel 9. Allmennprosess

I Allment

II Saksforberedelsen

III Hovedforhandlingen

 • § 9-12. Rettens sammensetning under hovedforhandlingen
 • § 9-13. Styringen av hovedforhandlingen
 • § 9-14. Muntlig hovedforhandling
 • § 9-15. De enkelte ledd i hovedforhandlingen
 • § 9-16. Endring i krav, påstand, påstandsgrunnlag og bevis
 • § 9-17. Saken tas opp til doms. Fortsatte forhandlinger

Kapittel 10. Småkravprosess

 • § 10-1. Hovedregel og virkeområde
 • § 10-2. Saksforberedelsen
 • § 10-3. Muntlig sluttbehandling
 • § 10-4. Dommen
 • § 10-5. Sakskostnader
 • § 10-6. Anke

Fjerde del – Generelle bestemmelser

Kapittel 11. Grunnlaget for rettens avgjørelser, veiledning og saksstyring

Kapittel 12. Prosesskriv

 • § 12-1. Generelt om prosesskriv
 • § 12-2. Utforming av prosesskriv
 • § 12-3. Innsending av prosesskriv
 • § 12-4. Forkynnelse av prosesskriv

Kapittel 13. Rettsmøter og rettsbøker

I Rettsmøter

 • § 13-1. Rettsmøter og fjernmøter
 • § 13-2. Innkalling av parter til rettsmøte
 • § 13-3. Innkalling av vitner og sakkyndige til rettsmøte
 • § 13-4. Gyldig fravær

I Rettsbøker

 • § 13-5. Føring av rettsbok
 • § 13-6. Rettsbokens innhold
 • § 13-7. Opptak av parts- og vitneforklaringer under hoved- og ankeforhandling
 • § 13-8. Innføring i rettsboken av forklaringer under hovedforhandling
 • § 13-9. Parts- og vitneforklaringer utenfor hovedforhandling

Kapittel 14. Offentlighet og innsynsrett

 • § 14-1. Partenes innsynsrett
 • § 14-2. Allmennhetens innsynsrett
 • § 14-3. Unntak fra allmennhetens innsynsrett i rettsbøker og rettsavgjørelser
 • § 14-4. Unntak fra allmennhetens innsynsrett i andre saksdokumenter
 • § 14-5. Tidspunktet for allmennhetens innsynsrett
 • § 14-6. Saksbehandling ved tvist om innsyn
 • § 14-7. Forskrift om innsyn

Kapittel 15. Forening av krav og søksmål. Partshjelp

Kapittel 16. Styring av sakens framdrift. Spesielle virkemidler

I Oppdeling

 • § 16-1. Oppdeling av forhandlinger og pådømmelse

II Omberammelse og utsettelse

 • § 16-2. Omberammelse eller utsettelse av rettsmøter ved fravær
 • § 16-3. Omberammelse i andre tilfeller
 • § 16-4. Utsettelse under hovedforhandlingen

II Forsømmelser og fraværsdom

IV Stansing

 • § 16-15. Virkning av stansing
 • § 16-16. Stansing etter loven
 • § 16-17. Avtalt stansing
 • § 16-18. Stansing i andre tilfeller
 • § 16-19. Heving av stanset sak

Kapittel 17. Verdifastsetting

 • § 17-1. For hvilke saker verdien skal fastsettes
 • § 17-2. Grunnlaget for verdifastsettelsen
 • § 17-3. Hva verdifastsettingen omfatter
 • § 17-4. Særlige beregningsregler
 • § 17-5. Tilsidesetting av verdifastsettingen

Kapittel 18. Virkning av søksmål mv.

Kapittel 19. Rettslige avgjørelser og rettsforlik

I Form og fremgangsmåte

 • § 19-1. Dommer, kjennelser og beslutninger
 • § 19-2. Rettens sammensetning. Forberedende dommer kompetanse
 • § 19-3. Rådslagning og avstemning
 • § 19-4. Avsigelse
 • § 19-5. Underretning om avgjørelsen

II Avgjørelsens innhold

 • § 19-6. Utforming og begrunnelse
 • § 19-7. Oppfyllingsfrist

III Retting, tilleggsdom og omgjøring

 • § 19-8. Retting av feil
 • § 19-9. Tilleggsavgjørelse
 • § 19-10. Omgjøring

IV Rettsforlik

 • § 19-11. Inngåelse av rettsforlik
 • § 19-12. Virkninger av rettsforlik. Adgang til å sette rettsforlik til side

V Tvangskraft og rettskraft

Kapittel 20. Sakskostnader

 • § 20-1. Virkeområde
 • § 20-2. Sakskostnader til en part som har vunnet
 • § 20-3. Sakskostnader til en part som har fått medhold av betydning
 • § 20-4. Sakskostnader uavhengig av utfallet
 • § 20-5. Utmåling av erstatning for sakskostnader
 • § 20-6. Saker med flere parter på samme side
 • § 20-7. Kostnadsansvaret for partenes representanter
 • § 20-8. Alminnelige regler for sakskostnadsavgjørelser
 • § 20-9. Overprøving av sakskostnadsavgjørelser
 • § 20-10. Prosessfullmektigens fortrinnsrett til tilkjente sakskostnader
 • § 20-11. Sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar
 • § 20-12. Statens ansvar for partenes sakskostnader

Femte del – Bevis

Kapittel 21. Alminnelige regler om bevis

 • § 21-1. Virkeområdet for bevisreglene
 • § 21-2. Bevisvurderingen
 • § 21-3. Rett og plikt til bevisføring
 • § 21-4. Partenes sannhets. og opplysningsplikt
 • § 21-5 Allmenn forklarings- og bevisplikt
 • § 21-6. Bevistilbud
 • § 21-7. Alminnelige begrensninger i retten til å føre bevis
 • § 21-8. Begrensning ut fra proporsjonalitet
 • § 21-9. Bevisføringen hvor saken behandles muntlig
 • § 21-10. Fjernavhør
 • § 21-11. Bevisopptak
 • § 21-12. Skriftlige forklaringer som bevis
 • § 21-13. Bevisføringen i saker som behandles skriftlig

Kapittel 22. Bevisforbud og bevisfritak

 • § 22-1. Bevisforbud om opplysninger av betydning for rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat
 • § 22-2. Bevisforbud om drøftelser i regjeringskonferanser
 • § 22-3. Bevisforbud om opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt
 • § 22-3 a. Bevisforbud om opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt for verger
 • § 22-4. Bevisforbud om rettsforhandlinger og rettsavgjørelser
 • § 22-5. Bevisforbud og bevisfritak for betroelser til særlige yrkesutøvere
 • § 22-6. Bevisforbud om vandel og troverdighet
 • § 22-7. Forbud mot bevis framskaffet på utilbørlig måte
 • § 22-8. Bevisfritak for nærstående for opplysninger meddelt av parten
 • § 22-9. Bevisfritak for belastende personopplysninger
 • § 22-10. Bevisfritak for drifts- eller forretningshemmeligheter
 • § 22-11. Bevisfritak for massemedia – kildevern
 • § 22-12. Taushetsplikt og lukkede dører

Kapittel 23. Parters møte- og forklaringsplikt

 • § 23-1. Parters møteplikt
 • § 23-2. Partsavhør

Kapittel 24. Vitnebevis

 • § 24-1. Vitneplikt
 • § 24-2. Møteplikt for vitner som er berøvet friheten
 • § 24-3. Møteplikt for vitner ved bevisforbud og bevisfritak
 • § 24-4. Plikt til å forberede forklaringen og ta med bevis
 • § 24-5. Vitner som uteblir eller møter beruset
 • § 24-6. Enkeltvis avhør – retten til å følge forhandlingene
 • § 24-7. Påbud om å forlate rettssalen under vitneforklaring
 • § 24-8. Innledning til vitneavhør
 • § 24-9. Gjennomføring av vitneavhør
 • § 24-10. Barn som vitner
 • § 24-11. Alvorlig sinnslidende og psykisk utviklingshemmede som vitner

Kapittel 25. Sakkyndigbevis

 • § 25-1. Hva er sakkyndigbevis
 • § 25-2. Vilkårene for å oppnevne sakkyndig
 • § 25-3. Antall sakkyndige. Valget av sakkyndig. Sakkyndige utvalg.
 • § 25-4. Mandat. Instrukser
 • § 25-5. Sakkyndigerklæringen. Muntlig forklaring
 • § 25-6. Sakkyndige vitner

Kapittel 26. Realbeis

 • § 26-1. Realbevis
 • § 26-2. Føring av dokumentbevis
 • § 26-3. Føring av andre realbevis
 • § 26-4. Personer som bevis
 • § 26-5. Gjenstander som bevis
 • § 26-6. Utformingen av begjæring om bevistilgang
 • § 26-7. Tvist som bevistilgang
 • § 26-8. Tvangsfullbyrdelse

Kapittel 27. Bevisopptak  i rettssak

 • § 27-1. Vilkår for bevisopptak
 • § 27-2. Begjæring om bevisopptak. Rettens avgjørelse
 • § 27-3. Gjennomføringen av bevisopptak
 • § 27-4. Direkte avhør og fjernavhør
 • § 27-5. Utføring av bevisundersøkelse
 • § 27-6. Redegjørelse for undersøkelsen
 • § 27-7. Bevisopptak utenfor domstolene

Kapittel 28. Bevissikring utenfor rettssak

 • § 28-1. Bevissikring
 • § 28-2. Vilkårene for bevissikring
 • § 28-3. Begjæring om bevissikring. Rettens avgjørelse
 • § 28-4. Gjennomføringen av bevissikring
 • § 28-5. Kostnader ved bevissikring

Kapittel 28 A. Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter m.m.

 • § 28 A-1. Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter m.m.
 • § 28 A-2. Krav til forholdsmessighet m.m.
 • § 28 A-3. Begjæringen om informasjonspålegg og behandlingen av den
 • § 28 A-4. Rettens avgjørelse
 • § 28 A-5. Sakskostnader og utlegg

Sjette del – Rettsmidler

Kapitel 29. Anke til lagmannsrett

 • § 29-1. Lagmannsretten som ankeinstans
 • § 29-2. Avgjørelser som kan ankes mv.
 • § 29-3. Ankegrunnene
 • § 29-4. De krav som kan behandles i ankesaken
 • § 29-5. Ankefrister
 • § 29-6. Frafall av rett til anke
 • § 29-7. Avledet anke
 • § 29-8. Partsstilling
 • § 29-9. Anke uttas. Ankeerklæringen
 • § 29-10. Foreløpig behandling av ankesaken ved den domstol som mottar anken
 • § 29-11. Anketilsvaret
 • § 29-12. Avvisning og opphevelse under saksforberedelsen
 • § 29-13. Krav til samtykke. Nektelse
 • § 29-14. Videre saksforberedelse
 • § 29-15. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger
 • § 29-16. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over dommer
 • § 29-17. Meddommere
 • § 29-18. Muntlig ankeforhandling
 • § 29-19. Frafall av erklært anke
 • § 29-20. Rettens prøving av anken
 • § 29-21. Saksbehandlingsfeil
 • § 29-22. Særskilt behandling og avgjørelse av anke over saksbehandlingen
 • § 29-23. Lagmannsrettens avgjørelser av ankesaken
 • § 29-24. Videre behandling etter opphevelse

Kapittel 30. Anke til Høyesterett

 • § 30-1. Høyesterett som ankeinstans
 • § 30-2. Direkte anke til Høyesterett
 • § 30-3. Tilsvarende anvendelse av reglene for anker til lagmannsrett
 • § 30-4. Samtykke til fremme av anke over dommer
 • § 30-5. Nektelse av anke over kjennelser og beslutninger
 • § 30-6. Særlige begrensninger i retten til videre anke over kjennelser
 • § 30-7. Nye krav, utvidet påstand, nytt faktisk grunnlag og nye bevis
 • § 30-8. Videre saksforberedelse
 • § 30-9. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger
 • § 30-10. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over dommer
 • § 30-11. Muntlig ankeforhandling
 • § 30-12. Behandlingen av saker som skal avgjøres av mer enn fem dommere
 • § 30-13. Statens rett til å opptre i saker om Grunnloven eller internasjonale forpliktelser
 • § 30-14. Opphevelse og fortsatt behandling ved lavere rett ved manglende avgjørelsesgrunnlag mv.
 • § 30-15. Opphevelse også av avgjørelsen i tingretten

Kapittel 31. Gjenåpning

 • § 31-1. Virkeområde. Gjenåpningsdomstol
 • § 31-2. Avgjørelser som kan gjenåpnes
 • § 31-3. Gjenåpning på grunn av feil ved rettergangen
 • § 31-4. Gjenåpning på grunn av feil ved avgjørelsen
 • § 31-5. Alminnelige begrensninger i retten til gjenåpning
 • § 31-6. Fristene for gjenåpning
 • § 31-7. Begjæringen om gjenåpning
 • § 31-8. Rettens behandling av begjæringen
 • § 31-9. Forenklet avgjørelse av begjæringen

Sjuende del – Midlertidig sikring

Kapittel 32. Alminnelige bestemmelser

 • § 32-1. Innledning
 • § 32-2. Forholdet til lovens alminnelige regler m.m.
 • § 32-3. Norske og utenlandske skip og utenlandske statlige luftfartøyer
 • § 32-4. Kompetent domstol
 • § 32-5. Begjæringen
 • § 32-6. Foreløpig prøving
 • § 32-7. Rettens forhandlinger
 • § 32-8. Etterfølgende muntlig forhandling
 • § 32-9. Samtidig pådømmelse av hovedkravet
 • § 32-10. Kostnadsansvaret ved midlertidig sikring
 • § 32-11. Erstatning ved midlertidig sikring
 • § 32-12. Sikkerhetstillelse
 • § 32-13. Bortfall av stilt sikkerhet

Kapittel 33. Arrest

 • § 33-1. Innledning
 • § 33-2. Sikringsgrunn for arrest i formuesgoder
 • § 33-3. Sannsynliggjøring av krav og sikringsgrunn
 • § 33-4. Avgjørelse om arrest
 • § 33-5. Gjennomføring av arrest
 • § 33-6. Valget av formuesgode
 • § 33-7. Virkningen av arresten, rettsvern m.m.
 • § 33-8. Særregler om arrest i luftfartøy
 • § 33-9 Opphevelse av arrest m.m.
 • § 33-10. Bortfall av arrest og forlengelse av frister
 • § 33-11. Sikringsgrunn for utreiseforbud
 • § 33-12. Rettens avgjørelse, etterfølgende muntlig forhandling
 • § 33-13. Forretning for gjennomføring av utreiseforbud
 • § 33-14. Bortfall av utreiseforbud

Kapittel 34. Midlertidig forføyning

 • § 34-1. Sikringsgrunn
 • § 34-2. Sannsynliggjøring av krav og sikringsgrunn
 • § 34-3. Avgjørelse om midlertidig forføyning
 • § 34-4. Gjennomføring av midlertidig forføyning
 • § 34-5. Opphevelse av midlertidig forføyning og forlengelse av frister
 • § 34-7. Særregler om midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter

Åttende del – Særlige prosessformer

Kapittel 35. Gruppesøksmål

 • § 35-1. Virkeområde. Definisjoner
 • § 35-2. Vilkår for gruppesøksmål
 • § 35-3. Saken reises
 • § 35-4. Godkjenning av gruppesøksmål
 • § 35-5. Varsel om godkjente gruppesøksmål
 • § 35-6. Gruppesøksmål som krever registrering av gruppemedlemmer
 • § 35-7. Gruppesøksmål som ikke krever registrering av gruppemedlemmer
 • § 35-8. Uttreden som gruppemedlem
 • § 35-9. Ivaretaking av rettigheter og plikter i gruppesøksmålet. Representasjon
 • § 35-10. Tvistepunkter som kun gjelder én eller få gruppemedlemmer. Undergrupper
 • § 35-11. Avgjørelsen av gruppesøksmålet. Forlik
 • § 35-12. Sakskostnader
 • § 35-13. Godtgjøring
 • § 35-14. Gruppemedlemmers økonomiske ansvar mv.
 • § 35-15. Gruppe saksøktesiden

Kapittel 36. Saker om administrative tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren

 • § 36-1. Virkeområde
 • § 36-2. Hvordan og hvor søksmål reises. Virkningene av søksmål
 • § 36-3. Partsforhold og prosessdyktighet
 • § 36-4. Tingrettens sammensetning. Fagkyndige utvalg
 • § 36-5. Rettens behandling og prøving
 • § 36-6. Partsrettigheter mv. for den private part
 • § 36-7. Offentlighet og dokumentinnsyn
 • § 36-8. Kostnadene ved skaden
 • § 36-9. Foregrepet virkning mv.
 • § 36-10. Anke

Niende del – Ikraftsetting og endringer i andre lover

Kapittel 37. Ikraftsetting og endringer i andre lover

 • § 37-1. Ikraftsetting
 • § 37-2. Overgangsregler
 • § 37-3. Endringer i andre lover

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!