Varsling og mekling før flytting ved samværsrett

Varsling og mekling før flytting samvær

I tilfeller hvor det foreligger avtale eller avgjørelse om samvær, har både bostedsforeldre og samværsforeldre plikt til å melde fra dersom de vil flytte innenlands eller ut av landet. Fristen for å varsle før flytting er tre måneder. Dersom foreldrene ikke blir enige, må den av foreldrene som vil flytte med barnet kreve mekling.


Varslingsplikt før flytting

Det følger av barneloven § 42a første ledd at

Dersom ein av foreldra vil flytte i Noreg eller ut av landet, og det er avtale eller avgjerd om samvær, skal den som vil flytte, varsle den andre seinast tre månadar før flyttinga.

I tilfeller der et barn bor fast hos den ene forelderen og det foreligger avgjørelse eller avtale om samværsrett for den andre, er den av foreldrene som vil flytte innen- eller utenlands pålagt en varslingsplikt overfor den andre. Fristen forut for flytting ble fra 1. januar 2018 utvidet fra seks uker til tre måneder. Begrunnelsen var ifølge forarbeidene å gi foreldrene bedre tid til å komme til enighet gjennom mekling eller oppnå en midlertidig avgjørelse fra domstolen før flyttingen gjennomføres.

Varslingsplikten har sammenheng med at den barnet bor fast hos kan bestemme hvor i landet barnet skal bo uten samtykke fra den andre, jf. § 37. Til dette kommer det at foreldre etter § 42 har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt, og varslingsplikten gjelder således både bostedsforelderen og samværsforelderen, uavhengig av om sistnevnte har del i foreldreansvaret eller ikke. Det følger videre uttrykkelig av § 46 at samværsforelderen, så langt det er mulig, skal få uttale seg før den som har foreldreansvaret tar avgjørelser som vil gjøre det umulig eller vesentlig vanskeligere å utøve samværsretten. I tilfeller der en forelder har del i foreldreansvaret, men derimot ikke samværsrett, har bostedsforelderen ikke varslingsplikt ved flytting innenlands. Den andre forelderen vil likevel har rett til informasjon om barnet dersom vedkommende ber om det.

Bestemmelsen oppstiller ingen øvrige vilkår. Dette betyr at varslingsplikten gjelder uavhengig av samværsavtalens form og uavhengig av om samværet faktisk blir utøvd i tråd med avtalen eller avgjørelsen. Ifølge forarbeidene gjelder plikten dessuten uten hensyn til flytteavstanden og til hvilken virkning flyttingen kan få for samværet. I enkelte tilfeller kan flyttingen for eksempel føre til at samværsordningen må endres eller til at samværsforelderen ønsker å reise sak om hvor barnet skal bo fast på grunn av miljøskifte. Det gjelder ingen formkrav for varselet og barneloven oppstiller ingen sanksjoner ved unnlatt varsling. I en eventuell senere rettssak om hvor barnet skal bo fast, vil imidlertid brudd på varslingsplikten være et moment i vurderingen.

Flytting ut av landet

Det følger av barneloven § 40 at foreldre med felles foreldreansvar må samtykke til at barnet skal flytte ut av landet. Når det er fastsatt samværsrett for en av foreldrene, kommer varslingsplikten i tillegg. Ved flytting ut av landet gjelder varslingsplikten når flyttingen medfører endring av barnets bosted og dermed av jurisdiksjonen etter bl. § 82. Dette gjelder uavhengig av om bostedsforelderen flytter med barnet eller barnet skal flytte alene eller til andre voksne enn foreldrene. Plikten gjelder derimot ikke dersom det kun er snakk om et opphold i utlandet, selv om fastsatt og avtalt samvær i seg selv kan begrense muligheten for slike opphold.

Unntak

Dersom varsling av flytting medfører en reell risiko for å utløse vold eller trusler om vold, kan det gjøres unntak for varslingsplikten. Ifølge forarbeidene skal dette i en eventuell senere rettssak om fast bosted ikke gå negativt utover forelderen som hadde behov for å beskytte seg selv og/eller barnet. Hvorvidt det faktisk forelå eller fortsatt foreligger en slik risiko vil uansett bli et bevisspørsmål.

Mekling før flytting

Det følger av barneloven § 42a andre ledd at

Er ikkje foreldra samde om flytting, må den av foreldra som vil flytte med barnet krevje mekling etter § 51.

§ 42a annet ledd ble tilføyd barneloven i 2017, i kraft 1. januar 2018, og innebærer et krav om mekling før flytting dersom foreldrene ikke blir enige vedrørende flyttespørsmålet. Bestemmelsen gjelder både for flytting innenlands og flytting ut av landet, og det er den forelderen som ønsker å flytte som skal begjære mekling. Det framgår av § 52 at formålet med meklingen er å få foreldrene til å komme fram til en skriftlig avtale om blant annet hvor barnet skal bo fast og om samvær.

Sak om hvem barnet skal bo fast hos

Det fremgår av bl. § 64 (2) siste punktum at dersom en av foreldrene har flytta med barnet uten at foreldrene var enige, kan den andre av foreldrene reise ny sak for retten.

Etter barneloven § 56 kan videre hver av foreldrene reise sak om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, hvem barnet skal bo sammen med, eller samvær, dersom de er uenige. Sak om flytting med barnet ut av landet kan reises av forelder med foreldreansvaret eller av forelder som samtidig reiser sak om foreldreansvaret. Et vilkår for å reise sak er at foreldrene kan legge frem gyldig meklingsattest. Mekling som er gjennomført etter § 42a annet ledd kan benyttes.

Les mer om gjennomføring av samværet:

Hvem skal hente og bringe barnet til samvær?

Hvem skal betale reiseutgifter ved samvær?

 

Kilder:

Barneloven

Norsk Lovkommentar til barneloven (krever innlogging)

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!